Regulamin

Regulamin KFG "Lawiny" 2018

I. OrganizatorII. Temat i cel konkursu


Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów o tematyce górskiej i podróżniczej.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest hasło "Szczyt".

III. Warunki uczestnictwa i prace


1. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią z wyjątkiem organizatorów i jurorów.

2. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

3. Uczestnik wysyła fotografie na Konkurs pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.inni@gmail.com.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do wyłączenia z Konkursu tych prac, które charakteryzują się niską jakością techniczną.

5. Prace fotograficzne biorące udział w konkursie powinny spełniać następujące wymogi:

a. technika: dowolna,

b. plik cyfrowy w formacie jpg, profil kolorów w pliku, rozmiar 6000x4000px, 300dpi,


c. nazwa pliku musi zawierać:

- imię i nazwisko autora,
- tytuł zdjęcia,
- dopisek "konkurs-lawiny"


Format nazwy pliku musi wyglądać następująco:

imię-nazwisko-tytuł-zdjęcia-konkurs-lawiny.jpg

np.

lukasz-cyrus-szczyt-w-tatrach-konkurs-lawiny.jpg

Dane kontaktowe takie jak:

- imię i nazwisko autora,
- adres autora,
- adres e-mail autora,

proszę umieścić w metadanych zdjęć konkursowych.

d. Zdjęcia proszę wysyłać na adres: 


e. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

f. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów,

g. Jury konkursowe przeprowadzi wstępną selekcję prac dopuszczonych do Konkursu,

h. Najlepsze z nadesłanych prac zostaną na koszt organizatora wydrukowane w formacie 30x45cm i naklejone na podkład z płyty mdf i zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy w Galerii "Fryna" w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej,

j. Prace prezentowane podczas wystawy pokonkursowej zostaną przekazane na loterię fantową której organizatorem jest Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI - organizator Spotkań Górskich "Lawiny" i Konkursu Fotografii Górskiej "Lawiny". Dochód z loterii zostanie przekazany na pokrycie kosztów organizacji Spotkań Górskich "Lawiny" i Konkursu Fotografii Górskiej "Lawiny",

k. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

IV. Terminarz


1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2018 roku na adres wskazany przez Organizatora.

2. Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Organizator powołuje Jury Konkursu zwane dalej Jury.

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w dniach 5-6 listopada 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.

6. Informacja o udziale w wernisażu oraz wyniki Konkursu zostaną podane na stronach portalu internetowego www.kfg-lawiny.blogspot.com.

7. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej w dniu 18 listopada 2018r.

V. Nagrody i wyróżnienia


1. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane na koszt organizatora konkursu i zaprezentowane podczas wernisażu w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

2. Lista nagród przewidywanych przez Organizatora jest aktualizowana na bieżąco w zakładce “Nagrody”.

VI. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych


1. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadsyłanych prac na Konkurs na stronie www.in-ni.plwww.kfg-lawiny.blogspot.comfanpage’u imprezy oraz w lokalnej prasie z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publikowania prac nadesłanych na Konkurs z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych związanych zarówno z obecną jak i przyszłymi edycjami Konkursu.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej, w pkt. 1 i 2 przysługują Organizatorowi nieodpłatnie na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w myśl niniejszego regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpadnij na Spotkania Górskie "Lawiny" do Rudy Śląskiej. Nie będziesz się nudzić.