Regulamin

Regulamin XV KFG "Lawiny" 2021


I. OrganizatorII. Cel i temat konkursu


Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii pejzażowej, przyrodniczej i podróżniczej. Cel jest realizowany poprzez prezentację prac wykonanych przez uczestników Konkursu Fotografii Górskiej "Lawiny".

Tematem XV edycji Konkursu Fotografii Górskiej "Lawiny" 2021 jest "Nowa nadzieja".

III. Warunki uczestnictwa i prace


1. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią z wyjątkiem organizatorów i jurorów.

2. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

3. Uczestnik wysyła fotografie na Konkurs pocztą elektroniczną na adres: kfg.lawiny@gmail.com.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do wyłączenia z Konkursu tych prac, które charakteryzują się niską jakością techniczną.

5. Prace fotograficzne biorące udział w konkursie powinny spełniać następujące wymogi:

a). Technika: dowolna.

b). Plik cyfrowy w formacie jpg, profil kolorów sRGB w pliku, rozmiar 6000x4000px, 300dpi.

c. Proporcje obrazu muszą wynosić 2:3. Prace o innych proporcjach obrazu (panorama 16:9, 16:10 lub 4:3, 1:1 itp.) nie będą brane pod uwagę.

d). Nazwa pliku musi zawierać:

- imię i nazwisko autora,
- tytuł zdjęcia,
- dopisek "konkurs-lawiny".

Format nazwy pliku musi wyglądać następująco:

imię-nazwisko-tytuł-zdjęcia-konkurs-lawiny.jpg

np.

lukasz-cyrus-lodowy-szczyt-konkurs-lawiny.jpg

Dane kontaktowe takie jak:

- imię i nazwisko autora,
- adres autora,
- adres e-mail autora,

proszę umieścić w metadanych zdjęć konkursowych.

e). Zdjęcia proszę wysyłać na adres: 


f). Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

g). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

h). Jury konkursowe przeprowadzi wstępną selekcję prac dopuszczonych do Konkursu.

j). Najlepsze z nadesłanych prac zostaną na koszt organizatora wydrukowane w formacie 30x45cm i naklejone na podkład z płyty mdf i zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy w Galerii "Fryna" w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

k). Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

IV. Terminarz


1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 września 2021 do dnia 31 października 2021 roku na adres wskazany przez Organizatora.

2. Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Organizator powołuje Jury Konkursu zwane dalej Jury.

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w dniach 5-7 listopada 2021 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.

6. Informacja o udziale w wernisażu oraz wyniki Konkursu zostaną podane na stronach portalu internetowego www.kfg-lawiny.blogspot.com.
Laureaci konkursu zostaną zawiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub telefoniczną i zaproszeni do udziału w uroczystym wernisażu i osobistego odbioru nagród. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

7. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Galerii "Fryna" w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2021 roku o godzinie 18:00.

8. Finisaż wystawy odbędzie się 4 grudnia 2021 roku o 18:00 w Galerii "Fryna".

V. Nagrody i wyróżnienia


1. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane na koszt organizatora Konkursu i zaprezentowane podczas wernisażu w Galerii "Fryna" w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

2. Lista nagród przewidywanych przez Organizatora jest aktualizowana na bieżąco w zakładce “Nagrody”.

VI. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych


1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieograniczonego terytorialnie ani czasowo wykorzystania nadesłanych prac, w tym umieszczania nadesłanych prac na stronie www.in-ni.plwww.kfg-lawiny.blogspot.comfanpage’u imprezy oraz w lokalnej prasie z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora, a także do ich wielokrotnej ekspozycji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publikowania prac nadesłanych na Konkurs z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych związanych zarówno z obecną jak i przyszłymi edycjami Konkursu.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej, w pkt. 1 i 2 przysługują Organizatorowi nieodpłatnie na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w myśl niniejszego regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpadnij na Spotkania Górskie "Lawiny" do Rudy Śląskiej. Nie będziesz się nudzić.